1. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

2. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami

4. Rozporządzenie MEN z dnia 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

5. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

6. Rozporządzenie MEN z dnia 11.10.2013 r. sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

7. Rozporządzenie MEN z dnia 23.04.2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

9. Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publiczej poradni specjalistycznej.

10. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

11. Rozporządzenie MEN z dnia 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

12. Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.


 

   
 

 

Strona główna | Kadra | Rejon działania | Oferta | Aktualności | Akty prawne | Wzory druków | Wskazówki do pracy | Warto przeczytać | Linki | Galeria
Created by Cybermedia.pl


Administration by[2010-2017]