Współpraca z instytucjami

    Ważnym obszarem pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gorlicach jest współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dziecka i jego rodziny. Oprócz szkół, przedszkoli, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Poradnia współpracuje także z innymi, oświatowymi i pozaoświatowymi instytucjami, jak:

 • Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Razem",
 • Urząd Miasta - Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Powiatowe Centrum Edukacji,
 • Biblioteka Pedagogiczna,
 • Zespół Kuratorów Zawodowych ds. Rodzinnych i Nieletnich,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Środowiskowy Hufiec Pracy,
 • Centrum Terapii Uzależnień,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach i w Bobowej,
 • Zakład Opieki Zdrowotnej "Bas - Med",
 • Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej w Szymbarku.

    Pracownicy Poradni organizują spotkania z przedstawicielami w/w placówek i instytucji w celu konsultacji, przekazania informacji, szkoleń. Pomysł takich spotkań powstał w trakcie spotkania fokusowego (w ramach ewaluacji wewnętrznej Poradni w roku szkolnym 2012/13), kiedy to rozpoznano potrzeby środowiska lokalnego.
    Zgodnie z oczekiwaniami w roku szkolnym 2013/14 pracownicy PPP zorganizowali dwa spotkania przedstawicieli placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym na rzecz dziecka i jego rodziny, które nazwano spotkaniami grup interdyscyplinarnych. Dzięki tym spotkaniom mamy możliwość spotkania się w szerszym gronie, wymiany zdań, rozmów, konsultacji oraz podniesienia swoich kompetencji zawodowych poprzez szkolenia organizowane w ramach tych spotkań.
    W roku 2014/15 odbyło się jedno takie spotkanie, a planowane są jeszcze dwa.

 
Linki:
Spotkanie 1 (28.02.2014r.)
Spotkanie 2 (27.06.2014r.)
Spotkanie 3 (04.10.2014r.)
Spotkanie 4 (13.02.2015r.)
Spotkanie 5 (19.06.2015r.)
Spotkanie 6 (16.10.2015r.)
Spotkanie 7 (19.02.2016r.)
Spotkanie 8 (17.06.2016r.)
Spotkanie 9 (18.11.2016r.)
Spotkanie 10 (24.02.2017r.)
   
 

 

Strona główna | Kadra | Rejon działania | Oferta | Aktualności | Akty prawne | Wzory druków | Wskazówki do pracy | Warto przeczytać | Linki | Galeria
Created by Cybermedia.pl


Administration by[2010-2017]