1. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
Do Poradni nie jest wymagane żadne skierowanie, każdy rodzic może zgłosić dziecko samodzielnie.

2. Wniosek o badanie dziecka rodzic składa osobiście w sekretariacie Poradni.

3. Termin badania psychologicznego i pedagogicznego ustala się w sekretariacie Poradni .

4. Termin badania logopedycznego ustala się w sekretariacie Poradni.

 

5. Czas trwania badania psychologiczno – pedagogicznego dziecka wynosi około 4 godzin.

6. Czas trwania badania logopedycznego dziecka wynosi od 30 do 60 minut.

7. Po zgłoszeniu dziecka na badanie do Poradni należy dopilnować zgromadzenia wymaganej dokumentacji i przestrzegać wyznaczonych terminów badań .

8. Szkoła pełni funkcje wspomagającą rodzica i udostępnia formularze dokumentów.

9. Zgromadzoną niezbędną dokumentacje (wniosek szkoły, przedszkola, opinie o wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez inne Poradnie, dokumentacje lekarską w przypadku dzieci chorych oraz ostatnie świadectwa i zeszyty przedmiotowe ) dostarcza rodzic na badanie.

10. Na badanie pod kątem dysleksji uczeń powinien przynieść prace klasowe z j. polskiego i zeszyty przedmiotowe.

11. Na wszystkie badania uczeń zgłasza się z rodzicem lub prawnym opiekunem.

12. Pisemną opinie wydaje Poradnia w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania diagnostycznego.

13. Orzeczenie wydaje się w terminie dwóch tygodni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.

 

ZASADY PROWADZENIA TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ/PSYCHOTERAPII/ROZMÓW PSYCHOLOGICZNYCH
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH

1. Na terapię w PPP Gorlice przyjmowane są dzieci, młodzież.

2. Prowadzimy socjoterapię, psychoterapię indywidualną, terapię indywidualną, grupową, a także rozmowy psychologiczne. W przypadku osób nieletnich - za zgodą rodzica/prawnego opiekuna.

3. Udział we wszystkich formach terapii jest bezpłatny.

4. Udzielenie pomocy psychologicznej poprzedza diagnoza w PPP lub w innej placówce.

5. Uzgodnienie terminu odbywa się bezpośrednio u psychologa.

6. W przypadku braku wolnych miejsc na terapię można się wpisać na listę oczekujących.

7. Osoba pozostająca w terapii jest informowana o planowanych przerwach w terapii (ferie, wakacje, urlop) oraz o możliwości skorzystania z pomocy u innego psychologa.

8. Terapeuta może proponować inne formy pomocy specjalistycznej.

9. Sesja terapeutyczna indywidualna trwa ok. 45-60 min, a grupowa, w tym socjoterapia 60 - 90 min.

10. Czas trwania psychoterapii/terapii/rozmów oraz częstotliwość spotkań są uzgadniane indywidualnie.

11. Osoba pozostająca w terapii jest zobowiązana do powiadomienia Poradni o swojej nieobecności oraz do ustalenia kolejnego terminu z psychologiem prowadzącym.

12. Dwukrotna, następująca po sobie, nieusprawiedliwiona nieobecność na terapii traktowana jest jako rezygnacja z terapii w tut. Poradni.

13. Psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy terapii z wyjątkiem zagrożenia życia lub zdrowia osób korzystających z terapii, osób trzecich oraz sytuacji określonych prawem.

14. Dane osobowe osób pozostających w terapii są zawarte w dokumentacji PPP (karta terapii).

15. Psycholog zastrzega sobie możliwość współpracy z innymi specjalistami dla dobra osoby pozostającej w terapii.

16. Psycholog ma obowiązek superwizji swojej pracy.

17. Dla dobra terapii sesje mogą być nagrywane (kamera, dyktafon. za pisemną zgodą wnioskodawcy).

18. Osoba pozostająca w terapii na prawo do informacji o kompetencjach i doświadczeniu zawodowym psychologa.

19. Terapeuci Poradni pracują zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa oraz z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego.

20. Czas trwania terapii zależny jest od indywidualnych potrzeb oraz częstotliwości wizyt dziecka i każdorazowo zostaje określony przez terapeutę. Zazwyczaj okres trwania terapii planuje się na okres roku szkolnego z możliwością przedłużenia spotkań dziecka ze specjalistą jeśli istnieją takie wskazania.

 

I DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

1. Diagnozą, logopedyczną obejmowane są dzieci od najmłodszych lat z rejonu działania Poradni.

2. Na diagnozę dzieci przyjmowane są na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego i nie jest wymagane żadne skierowanie.

3. Wniosek o badanie logopedyczne dziecka rodzic lub opiekun prawny składa osobiście w sekretariacie Poradni. Termin badania logopedycznego zostaje ustalony w sekretariacie Poradni.

4. Na badanie logopedyczne dziecko zgłasza się z rodzicem lub prawnym opiekunem w wyznaczonym terminie, niezgłoszenie się potraktowane będzie jako rezygnacja z badania.

5. W uzasadnionych przypadkach na zlecenie logopedy rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest do wykonania dodatkowych badań specjalistycznych ( np. badanie słuchu, badanie neurologiczne, psychologiczno- pedagogiczne) i dostarczenie wyników badań do Poradni.

6. Na wniosek rodzica, opiekuna prawnego po diagnozie logopedycznej dziecko otrzymuje opinię lub informację. Pisemną opinię lub informację Poradnia wydaje w terminie nie dłuższym, niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

7. Czas trwania diagnozy logopedycznej wynosi 60 minut.


II TERAPIA LOGOPEDYCZA

1. Na terapię logopedyczną przyjmowane są w kolejności:

  • dzieci z rejonu działania Poradni,
  • dzieci nie uczęszczające do przedszkola,
  • dzieci przedszkolne i szkolne z placówek, w których nie ma zatrudnionych logopedów.

2. Terapia logopedyczna w Poradni dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, odbywa się raz na dwa tygodnie, w przypadku dużej liczby dzieci raz na trzy tygodnie.

3. Czas trwania terapii logopedycznej wynosi 45 minut.

4. Rodzic zobowiązany jest do uczestnictwa w terapii oraz regularnego stosowania się do zaleceń logopedy dotyczących pracy z dzieckiem na terenie domu.

5. Rodzic zobowiązany jest zgłaszać nieobecność dziecka w sekretariacie Poradni minimum dwa dni przed planowaną nieobecnością. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy oznacza rezygnacje z terapii, w to miejsce pomocą logopedyczną zostanie objęte inne dziecko.

6. Czas uczęszczania dziecka na terapię logopedyczną wynosi nie dłużej niż jeden rok szkolny.

7. W wyjątkowych sytuacjach o przedłużeniu terapii decyduje logopeda po dokonaniu kontrolnego badania mowy.

8. W przypadku dzieci ze złożonymi zaburzeniami mowy, opóźnionymi rozwojami mowy czas terapii może zostać wydłużony.

9. Korzystanie z usług gabinetu logopedycznego w Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Zasady opracowane zostały przez logopedów PPP: mgr Zdzisława Kmiecik, mgr Edyta Romaszko
Rok szkolny 2014/2015

   
 

 

Strona główna | Kadra | Rejon działania | Oferta | Aktualności | Akty prawne | Wzory druków | Wskazówki do pracy | Warto przeczytać | Linki | Galeria
Created by Cybermedia.pl


Administration by[2010-2017]